top of page
Community Service

KONEKTE

Avèk sipò ak enfòmasyon

Lynn Rapid Response Network otorize epi konekte kominote imigran nan zòn Lynn. Resous nou ofri yo chanje regilyèman selon don nou resevwa yo. Kounye a, nou ka ofri sipò sa a:

~ Koneksyon ak lòt imigran nan kominote Greater Lynn.

~ Sipò ak koneksyon ak resous kominote a.

~ Koupon manje ijans, jan finansman limite nou an pèmèt.Si w se yon imigran k ap viv nan Lynn oswa nan zòn Greater Lynn ki ta renmen rantre nan Lynn Rapid Response Network, tanpri kòmanse pa patisipe nan pwochen reyinyon vityèl nou an. La, w ap aprann plis sou kominote nou an epi w ap jwenn mizajou sou resous lokal pou imigran yo. Nan fen reyinyon an, w ap gen yon chans konekte ak sistèm mesaj sekirite nou an pou kominike dirèkteman ak yon volontè pou diskite sou bezwen espesifik ou yo. Enfòmasyon sou reyinyon k ap vini yo, ansanm ak lòt enfòmasyon ou ka jwenn itil, yo afiche sou paj Facebook nou an, ki gen lyen isit la.

Tanpri sonje ke pandan reyinyon yo ouvri pou nenpòt moun, yo fèt an panyòl. Reyinyon yo fèt chak lòt semèn nan Mèkredi a 6PM.

MAP RESOUS

Lè yo louvri, kat resous nou an bay enfòmasyon ki antoure resous kominote lokal yo ki ofri sipò ak manje, edikasyon, lojman ak lòt bezwen ki gen rapò. 136bad5cf58d_below pou fè li pi gwo epi aprann sa ki toupre w!

RESOUS KOMINOTE GOOGLE DRIVE

Resous Kominotè Google Drive nou an gen depliyan lòt resous kominotè nan zòn nan.  Klike sou dosye ki anba yo pou w wè ki lòt bagay ki disponib nan Lynn!

Èske w concerned accessing resous yo pral afekte sitiyasyon migratè w?

Kowalisyon Pwoteje Fanmi Imigran yo (PIF) dedye a bay materyèl ki fè fas ak kominote a sou chaj piblik pou pi byen ekipe imigran yo ak sa yo bezwen pou yo pran pi bon desizyon pou tèt yo ak pou fanmi yo. -3194-bb3b-136bad5cf58d_Know Your Rights Information disponib nan plizyè lang.

PIF_edited.jpg
bottom of page