top of page

KILTIVE

Yon sans de ajans ak kominote

Avèk baryè sistemik ki mennen nan dezespwa ak izolasyon, objektif nou se ankouraje opòtinite pou moun ki pi afekte yo. Atravè Grupo de Apoyos nou an ak sistèm mesaj tèks, fanmi yo ka konekte ak lòt moun ki gen sitiyasyon menm jan an, aprann sou resous kominotè aksesib yo, epi pi byen konprann dwa yo ak fason pou yo defann tèt yo.

Si w se yon imigran k ap viv nan Lynn oswa nan zòn Greater Lynn ki ta renmen rantre nan Lynn Rapid Response Network, tanpri kòmanse pa patisipe nan pwochen reyinyon vityèl nou an. La, w ap aprann plis sou kominote nou an epi w ap jwenn mizajou sou resous lokal pou imigran yo. Nan fen reyinyon an, w ap gen yon chans konekte ak sistèm mesaj sekirite nou an pou kominike dirèkteman ak yon volontè pou diskite sou bezwen espesifik ou yo. Enfòmasyon sou reyinyon k ap vini yo, ansanm ak lòt enfòmasyon ou ka jwenn itil, yo afiche sou paj Facebook nou an, ki gen lyen isit la.

All Hands In_edited.jpg
bottom of page